Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Vedtekter

Vedtekter 2015 - 2019

​​​

 VEDTEKTER 2011.pdfVEDTEKTER 2011.pdf  (Dette er de gamle vedtekter før landsmøte 2015)

§ 1 Formål og virkeområde

1.1.        Forbundet skal være partipolitisk uavhengig og bør være tilsluttet en hovedorganisasjon                eller hovedsammenslutning.

1.2.        Forbundet skal fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

1.3.        Ved valg til forbundets organer skal det tilstrebes en bredest mulig representasjon.

1.4.        Forbundet skal opprette tariffavtaler.

1.5.        Forbundet skal bidra til å opprettholde og utvikle internasjonalt samarbeid.

1.6.        Forbundet skal understøtte medlemmer omfattet av godkjent arbeidsstans.

1.7.        Forbundet skal støtte medlemmenes etterlatte ved dødsfall i henhold til gjeldende                           retningslinjer.

1.8.        Forbundet skal arbeide aktivt for å bedre sjøsikkerheten og for å styrke HMS-arbeidet i                   rederiene og bedriftene.

1.9.        Forbundet skal arbeide for god yrkesopplæring for medlemmene.

1.10.      Forbundet skal virke for medlemmenes interesser, samt yte juridisk bistand, i tilknytning                 til ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold.

1.11.      Forbundet utgir et medlemsblad i overensstemmelse med organisasjonens formål.

1.12.      Forbundet skal ha egne hjemmesider som drives i overensstemmelse med                                    organisasjonens formål.

1.13.      Forbundet skal sørge for at medlemmene har tilgang til informasjon om utviklingen av                    arbeidsmarkedet og næringslivet.

1.14.      Forbundet skal sørge for nødvendig opplæring og styrking av tillitsvalgtes rettigheter slik                at disse settes i stand til å ivareta sitt verv og medlemmenes interesser.

1.15.      Vedtektsendringer trer i kraft ved landsmøtets slutt, eller fra det tidspunkt landsmøtet                    beslutter.

1.16.      Forbundsstyret fortolker vedtektene i perioden mellom landsmøtene.

§ 2 Medlemskap

2.1.        Som medlem opptas sertifikatpliktig teknisk/maritimt personell samt annet teknisk                         personell innenfor offentlig og privat virksomhet. Som juniormedlemmer kan opptas                       personer under relevant utdanning.

2.2.        Alle medlemmer har rett til å tilhøre en lokal maskinistforening.

2.3.        Det er tre medlemskategorier: yrkesaktiv, junior og ikke-yrkesaktiv. Med yrkesaktiv menes               ansatt personell med arbeidsinntekt fra og med 2 G og som betaler full kontingent. (G er               folketrygdens grunnbeløp).

2.4.        Medlemmer med medlemskap sammenhengende i 25 år, får diplom og forbundets                         veteranmerke.

2.5.        Landsmøtet kan, etter innstilling fra forbundsstyret, utnevne medlemmer som har gjort en               betydelig innsats for faget og/eller forbundet til æresmedlem.

              Æresmedlemmer fritas fra kontingent.
              Æresmedlemmer har møterett og talerett på landsmøtet.

§ 3 Rettigheter og plikter

3.1.        Forbundets aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpent for alle medlemmer.

3.2.        Ikke-yrkesaktive medlemmer har tilgang til alle medlemsfordeler med unntak av bistand i                 forbindelse med spørsmål knyttet til individuell og kollektiv arbeidsrett.

3.3          Kun yrkesaktive medlemmer har stemmerett. Med yrkesaktiv menes ansatt personell med               arbeidsinntekt over 2 G og som betaler full kontingent.

3.4.        Juniormedlemmer har rettigheter som yrkesaktiv.

3.5.        Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg                                       medlemsrettigheter.

3.6.        Medlemmene er selv ansvarlige for å melde adresseendring og endring av                                     arbeidsforholdet til administrasjonen.

3.7.        Innmelding skal være individuell og skriftlig.

3.8.        Utmelding skal være individuell og skriftlig med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen                    løper fra den første i påfølgende måned.

3.9.        Forbundet skal yte medlemmene juridisk bistand i forhold som følger av deres                              ansettelsesforhold, etter forbundets samtykke.

             Retten til individuell juridisk bistand er først tilgjengelig etter en måneds ordinært                        medlemskap. I tillegg er det en forutsetning at behovet for juridisk bistand er oppstått                  etter at medlemskapet er inngått.

§ 4 Organisasjon

4.1.        Landsmøtet

4.2.        Forbundsstyret

4.3.        Regioner

4.4.        Tillitsvalgte

4.5.        Lokale klubber

4.6.        Lokale maskinistforeninger

4.7.        Kontrollkomité

4.8.        Valgkomité

4.9.        Administrasjon
 

Alle valg foretas med alminnelig flertall med mindre noe annet er bestemt i vedtektene.

4.1. Landsmøte

4.1.1.     Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ.

4.1.2.     Landsmøteperioden er på fire år.

4.1.3.     På landsmøtet møter forbundsstyret, valgkomitéen, kontrollkomitéen, valgte delegater, og                æresmedlemmer.

4.1.4.     Kun yrkesaktive medlemmer kan velges som delegater.

4.1.5.     Regionene velger delegater.

4.1.6.     Regionene sender en delegat for hvert påbegynte 100 yrkesaktive medlem basert på                      medlemstallet i regionen pr 1. januar det året landsmøtet avholdes.

4.1.7.     Alle tilstedeværende delegater på landsmøtet og forbundsstyret har tale-, forslags- og                    stemmerett. Forbundsstyret har ikke stemmerett ved behandling av forbundsstyrets- og                revisors beretninger samt regnskap.

4.1.8.     Landsmøtet skal behandle følgende saker:
              - regnskaper og revisjonsrapporter for perioden
              - årsberetninger for perioden
              - saker fremmet av regionene
              - saker fremmet av forbundsstyret
              - saker fremmet av lokale maskinistforeninger
              - saker fremmet av enkeltmedlemmer
              - saker fremmet under landsmøtet i tråd med landsmøtets dagsorden
              - handlingsprogrammet for neste periode
              - den økonomiske rammen for drift av lokale maskinistforeninger
              - budsjett for første år i landsmøteperioden
              - valg
              Saker fra lokale maskinistforeninger og enkeltmedlemmer skal først behandles i regionen.

4.1.9.     Frister for innkalling og utsending av sakspapirer. Melding med innkalling til landsmøtet                skal sendes regionene senest seks måneder før møtet. Meldingen skal inneholde tid og                  sted for møtet samt angivelse av antall delegater regionen er berettiget til. Saker som                    ønskes fremmet for landsmøtet skal sendes inn til forbundsstyret senest fire måneder før                landsmøtet. Landsmøtets endelige papirer sendes delegatene senest to måneder før                      landsmøtet.

4.1.10.  For landsmøteperioden skal det velges forbundsleder og nestleder samt tre medlemmer til               forbundsstyret. Det velges også to vararepresentanter.

4.1.11.  Landsmøtet velger kontrollkomité.

4.1.12.  Ekstraordinært landsmøte skal avholdes dersom forbundsstyret eller minst to regioner                   krever det. Det bør innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de saker                 som er årsak til innkallingen.

4.2. Forbundsstyre

4.2.1.     Forbundsstyret består av ni medlemmer: forbundsleder, nestleder, regionlederne samt tre              medlemmer valgt på landsmøtet.

4.2.2.     Kun yrkesaktive medlemmer kan velges til forbundsstyret.

4.2.3.     I forbundsstyret møter også generalsekretær med tale- og forslagsrett.

4.2.4.     Forbundsstyret er organisasjonens øverste myndighet i landsmøteperioden og leder                      forbundet i samsvar med forbundets vedtekter, landsmøtevedtak og i tråd med                              landsmøtets fastsatte mål og økonomiske rammer.

4.2.5.     Forbundsstyret er vedtaksdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til stede. Ved                  votering gjelder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller forbundsleders stemme                        dobbelt.

4.2.6.     Forbundsprotokollen publiseres under «Min side.».

4.3. Regioner

4.3.1.     Forbundet organiseres i fire regioner: Nord, Midt, Vest og Sør - Øst.

  • Tilhørende region Nord er medlemmer bosatt i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.
  • Tilhørende region Midt er medlemmer bosatt i Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal.
  • Tilhørende region Vest er medlemmer bosatt i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
  • Tilhørende region Sør-Øst er medlemmer bosatt i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark.
  • Medlemmer bosatt i utlandet tilhører den region hvor arbeidsgiver har sitt norske hovedkontor eller den medlemmet selv velger.

 

4.3.2.     Det skal avholdes regionmøter.

4.3.3.     På regionmøtene har alle medlemmer møterett.

4.3.4.     Stemmerett på regionmøtene har alle yrkesaktive medlemmer og regionstyret. Regionens                medlemmer kan avlegge forhåndsstemmer.

4.3.5.     Regionmøtet skal velge regionstyret, fremme saker for landsmøtet, velge delegater til                      landsmøtet, velger regionens representant til valgkomitéen og gi innstilling til representant              i kontrollkomité. Regionmøtet skal behandle og gi innstilling i saker fra lokale                                maskinistforeninger og enkeltmedlemmer, som ønskes fremmet på landsmøtet.

             Saker som ønskes fremmet for landsmøtet skal sendes inn til regionen innen den frist                    regionen selv beslutter, dog senest fem måneder før landsmøtet.

4.3.6.     Regionstyret skal bestå av regionleder, nestleder og minst ett styremedlem.

4.3.7.     Regionleder og nestleder velges normalt for fire år ad gangen.

4.3.8.     Regionleder er medlem av forbundsstyret med nestleder som vara.

4.3.9.     Regionene skal være en arena for å fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske                interesser i samsvar med forbundets formål og virkeområde, jfr. vedtektenes § 1.

4.3.10.  Regionene har et særlig ansvar for å rekruttere medlemmer.

4.3.11.  Forbundsstyret fastsetter den økonomiske rammen og eventuelle retningslinjer for driften               av regionene.

4.4. Tillitsvalgte

4.4.1.     Tillitsvalgte velges normalt for to år ad gangen.

4.4.2.     Virksomhetstillitsvalgte forutsettes valgt med den myndighet og oppgaver som til enhver                tid følger av gjeldende regelverk og i tråd med forbundets vedtekter og formål.

4.4.3.     Tillitsvalgte skal representere medlemmenes interesser.

4.4.4.     Suspensjon fra vervet som tillitsvalgt kan gjennomføres av forbundsstyret dersom den                   tillitsvalgte setter seg utover forbundets vedtekter eller lovlig fattede vedtak eller opptrer                 på en måte som er egnet til å svekke tilliten til forbundet eller den tillitsvalgte. Alminnelig               kontradiksjon legges til grunn ved saksbehandlingen. Beslutning om suspensjon fattes av               forbundsstyret med to tredels flertall.

4.5. Lokale klubber

4.5.1.     Der hvor det er lokale klubber i virksomhetene, vedtar klubben selv sine vedtekter i tråd                med forbundets øvrige vedtekter og formål.

4.6. Lokale maskinistforeninger

4.6.1.     Alle medlemmer har rett til å tilhøre en lokal maskinistforening.

4.6.2.     Medlemmer av en lokal maskinistforening kan ikke være medlem av et annet                                  konkurrerende forbund.

4.6.3.     Medlemmene blir automatisk tilhørende den lokale maskinist-forening der de har sin                      bostedsadresse. Der bosted er utenfor Norge, legges arbeidsgivers hovedkontor-adresse i              Norge til grunn. Medlemmene kan for øvrig selv velge hvilken lokal maskinist-forening de                skal være tilknyttet. Dersom annen eller ingen foreningstilhørighet er ønsket, må                          medlemmet selv sørge for dette.

4.6.4.     De lokale maskinistforeningene skal drive sin virksomhet i tråd med forbundets formål og                virkeområde.

4.6.5.     De lokale maskinistforeningene er selvstendige juridiske enheter og er selv ansvarlig for                sin økonomi og egne vedtekter.

4.6.6.     De lokale maskinistforeningene skal være en faglig og sosial møteplass og ha en særlig                  oppgave med å følge opp ikke-yrkesaktive medlemmer og medlemmer under skolegang.

4.6.7.     Støtte til drift av de lokale maskinistforeningene vedtas på landsmøtet.

4.7. Kontrollkomité

4.7.1.     Kontrollkomitéen består av fire medlemmer, en fra hver region, og fire personlige                          varamedlemmer.

4.7.2.     Kontrollkomitéen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner                som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak.

4.7.3.     Kontrollkomitéen skal foreta en kritisk revisjon av forbundets disposisjoner og en                          tallmessig revisjon i den utstrekning den selv finner det nødvendig.

4.8. Valgkomité

4.8.1.     Valgkomitéen skal bestå av fire medlemmer med en representant fra hver region.                          Representanten velges på regionmøtet året før det avholdes landsmøte.

4.9. Administrasjon

4.9.1.     Forbundet skal ha en administrasjon med et hovedkontor.

§ 5 Kontingent

5.1          Kontingenten fastsettes av Landsmøte med et fast månedlig beløp. Kontingenten blir                      minimum regulert med konsumprisindeksen hvert år, med mindre forbundsstyret                          beslutter annet.

5.2.        Medlemmer som skylder kontingent for mer enn seks måneder mister sine rettigheter og                 blir strøket som medlemmer.

5.3.        Fritak eller redusert kontingent kan i særlige tilfelle innvilges etter skriftlig søknad til                     forbundsstyret.

5.4.        Skyldig kontingent for inntil seks måneder må innbetales før medlemskap kan gjenopptas.

5.5.        Kontingenten betales for tolv måneder i året.

5.6.        Ikke-yrkesaktive medlemmer og juniormedlemmer betaler redusert kontingent.

5.7.        Ikke-yrkesaktive medlemmer som har betalt kontingent til forbundet i 35 år og har fylt 62               år blir frimedlemmer og betaler ikke lenger kontingent.

§ 6 Tariff

6.1.        Det skal velges eller oppnevnes forhandlingsutvalg som dekker forbundets tariffområder.

6.2.        Medlemmer av forhandlingsutvalget skal velges eller oppnevnes innenfor de berørte                      tariffavtaler.

6.3.        Avstemming i utvalgene skjer med alminnelig flertall.

6.4.        Forhandlingsresultatet legges normalt ut til uravstemning.

6.5.        Dersom et flertall av de stemmeberettigete har stemt ja, så er forslaget godkjent. Hvis                  færre enn halvparten av de stemmeberettigete har stemt ja, må minst to tredeler av de                  stemmeberettigete ha deltatt i uravstemningen for at resultatet skal være bindende. Er                  ingen av disse kravene oppfylt, er uravstemningen kun rådgivende.

6.6.        Forbundsstyret beslutter om forhandlingsresultatet ikke skal sendes til uravstemning.                    Forbundsstyret godkjenner forhandlingsresultatet.

6.7.        Forbundsstyret beslutter å iverksette streik.

6.8.        Forbundsstyret beslutter å iverksette politisk streik, boikott eller annen markering og eller               aksjon.

6.9.        Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket.                     Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner.               Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller                               streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem.                 Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget                 faller bort.

6.10.      Forbundsstyret vedtar godtgjøringen under arbeidsstans.

§ 7 Beredskapsfond

7.1.        Forbundet skal ha et beredskapsfond.

7.2.        Landsmøtet fastsetter vedtekter og økonomi for beredskapsfondet.

§ 8 Økonomi

8.1.        Forbundet skal utøve en sunn og fremtidsrettet drift og økonomi.

8.2.        Forbundets regnskaper godkjennes av landsmøtet. Foreløpig godkjenning gjøres av                       forbundsstyret.

8.3.        Revisjon av forbundets regnskaper skal utføres av statsautorisert revisor.

8.4.        Forbundets signatur innehas av forbundsleder, nestleder og generalsekretær – to i                        felleskap. I særlige tilfeller kan forbundsstyret fastsette annet for et begrenset tidsrom.

§ 9 Suspensjon og utelukking

9.1.        Suspensjons – og utelukkingsadgangen ligger til regionstyret med ankeadgang til                         forbundsstyret. Forbundsstyret kan også på eget initiativ foreta suspensjon eller                           utelukking. Suspensjon og utelukking kan ankes inn for landsmøtet.

9.2.        Suspensjon og utelukking kan gjennomføres dersom medlemmet setter seg utover                         forbundets vedtekter, lovlig fattede vedtak eller opptrer på en måte som er egnet til å                     svekke tilliten til forbundet. Alminnelig kontradiksjon legges til grunn ved                                     saksbehandlingen. Beslutning om suspensjon og utelukking fattes med to tredels flertall.

§ 10 Endring av vedtektene

10.1.      Vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall.

§ 11 Oppløsning av forbundet

11.1.      Landsmøtet fatter vedtak om oppløsning av forbundet med to tredels flertall.

11.2.      Samme landsmøte avgjør på hvilken måte avviklingen skal skje.

11.3.      Sittende forbundsstyre forestår avviklingen.

11.4.      Ved oppløsning av forbundet tilfaller midlene beredskapsfondet.

11.5.      Ved sammenslåing med annen arbeidstakerorganisasjon, går forbundets midler inn i det                nye forbundet.

11.6.      Ved oppløsning av en lokal maskinistforening og dersom ikke annet er besluttet av                        maskinistforeningen selv, tilfaller eventuelle aktiva Det norske maskinistforbund.