Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksuttalelse-kvalifikasjonsforskriften-fartstid-opptjeningstid-maritimt-arbeidsliv

Høringssvar vedrørende kvalifikasjonsforskriften

21.03.2016

​Det norske maskinistforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene mener at endringene i kriteriene for opptjening av fartstid som Sjøfartdirektoratet foreslår, er gunstig for sjøfolkene. - Innføring av timebasert fartstid vil føre til raskere opptjening, skriver sjømannorganisasjonene i sitt høringssvar.

​Bakgrunn
Direktoratet foreslår visse endringer i kvalifikasjonsforskriften, bl.a. opptjening av fartstid. Begrunnelsen for forslaget er at næringen har opplevd en skjevfordeling i opparbeidelsen av fartstid. I dagens system regnes fartstid som faktisk tjenestetid fra dag til dag. Det er ikke satt krav til hvor mange timer arbeid som skal gjennomføres i løpet av en dag for at denne dagen skal telles som relevant fartstid.

Det har vært påpekt at det kan være store forskjeller i fartstid etter forskriften mellom to arbeidstakere med likt antall arbeidstimer per år. Slik regelen er i dag med godskriving dag for dag, kan man i prinsippet for eksempel hatt en tur med fartøyet i fire timer og få godskrevet en hel dag. Over tid kan dette medføre at den registrerte fartstiden faktisk kan være mindre enn det som er registrert. Innføring av timebasert fartstid vil ifølge høringsbrevet i betydelig større grad medføre at den korrekte fartstiden blir registrert.

Samtidig som endringen medfører en mer nøyaktig beregning av fartstid er det også fordelaktig at den medfører raskere opptjeningstid i de fleste tilfeller, med unntak av de som per i dag har kortere arbeidsvakter, f.eks. på ferger. I høringsbrevet forklarer direktoratet at for den enkelte arbeidstaker vil en raskere opptjening av fartstid ha økonomiske fordeler og det gir grunn til å tro at sjøfolk generelt er interessert i at basisårsverket settes lavt.

Videre fremholder Sjøfartsdirektoratet at på internasjonalt nivå kan endringen gi Norge et konkurransefortrinn og medføre økt innflagging, dersom andre flaggstater beholder dag-til-dag- ordningen. Hvor stor effekten av endringen vil bli henger sammen med hvordan vi justerer basisåret i forslaget. Næringen foreslo opprinnelig et basisår på 1848 timer. Direktoratet legger til grunn et omforent basisår på 1867 timer.

Det foreslås i høringsbrevet også andre redaksjonelle endringer, herunder definisjon av ordet «manage».

Vurdering
Sjømannsorganisasjonene i Norge har vært involvert i prosessen med direktoratet og rederinæringen om endringer av regler for å opptjene fartstid. Vi er derfor tilfreds med at Sjøfartsdirektoratet nå foreslår å endre kvalifikasjonsforskriften på dette punkt. Dette vil medføre en raskere opptjening av fartstid og således være til gunst for sjøfolk. Ordningen vil være i tråd med STCW-konvensjonen.

I Tabell A-III/2 er det engelske ordet «manage» oversatt. «Betjene elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer» foreslås nå endret til «styre driften av elektriske anlegg…». Denne oversettelsen blir upresis og gir en ufullstendig beskrivelse av ansvaret som følger av konvensjonen. Den store svakheten med direktoratets oversettelse er at selve ledelsesfunksjonen ikke kommer godt nok frem. Ordet «manage» er i Oxford dictionary definert som "be in charge of". Ordet "operate" er definert som "control the functioning of (a machine, process, or system). Direktoratets forslag medfører en sammenblanding av to engelske ord som er uheldig. Vi ber derfor om at ordlyden I forskriften endres til "lede driften av…"


Med vennlig hilsen
Terje Hernes Pettersen
Leder
Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat