Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkspolitisk-korona-dnmf-2020

Politisk situasjon

30.03.2020

​​Det foregår et kontinuerlig politisk arbeid fra administrasjonens side for å sikre at Dnmfs medlemmer skal ha de beste forutsetningene for å bistå det norske samfunnet med å holde hjulene i gang.​​

Dette innebærer et tett samarbeid med vår hovedorganisasjon Unio, regjering, Storting og øvrige myndigheter, de øvrige sjømannsorganisasjonene samt andre viktige aktører på​ både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Dnmfs viktigste innspill i dette arbeidet knytter seg til følgende.

 • Sikre våre medlemmers arbeidsplasser både i dag ​​​og i fremtiden

 • Sikre medlemmenes mulighet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Herunder mannskapsskrifter og praktisk gjennomføring av arbeidet

 • Sikkerheten for medlemmene og for deres familier


Noen av de viktigste politiske tiltakene presentert som følge av krisen:

 • Regjeringen og Stortinget har så langt blitt enige om 3 ulike krisepakker. Disse inneholder tiltak knyttet til permitteringer, generelle velferdstiltak for samfunnet i krisetiden, aktivitet i næringslivet i dag og tiltak for å sikre aktivitet også i fremtiden. Les mer om innhold i krisepakkene under. 

 • Regjeringen og Stortinget har enige om en ny fullmaktslov som gir regjeringen en utvidet fullmakt til å gjennomføre lov- og forskriftsendringer uten å gå via Stortinget. Ved u​enighet kan Stortinget overstyre dette med 1/3 flertall. ​​​


Den politiske situasjonen i Norge som følge av korona-utbruddet:

Vi opplever en helt unik situasjon i Norge i dag med de mest inngripende tiltakene vi har sett i landet i fredstid. Dette setter også nye krav til hvordan man tenker og jobber politisk, både som interesseorganisasjon, og ikke minst fra myndighetenes side.

Søker brede flertall

De tiltakene som har blitt presentert fra regjeringen og Stortinget har i stor grad blitt gjort med en intensjon om at dette er tiltak et bredt flertall kan stille seg bak. Dette gjenspeiler seg i at det har stått et unisont Storting blant flere av de politiske vedtakene som har blitt gjort for å møte krisesituasjonen vi befinner oss i.

«Koronaloven» på plass for å sikre fortgang i politiske prosesser

Stortinget ble forrige uke enige om en ny «fullmaktslov» eller «koronalov». Dette er en fullmaktslov som skal gi regjeringen utvidede fullmakter til å gjøre vedtak knyttet til lover og forskrifter som normalt sett har måtte behandles av Stortinget. Dette for å raskere kunne møte krisen Norge befinner seg i som følge av koronapandemien. Målet er å sikre de normale funksjonene i samfunnet. Til tross for de utvidede fullmaktene ble lovens utstrekning begrenset i Stortingets behandling til kun å gjelde for enkelte lover. Det kreves også kun en tredjedel av stemmene i Stortinget dersom man ønsker å stoppe endringene som foreslås i regjering. Det stilles også krav til at partene i arbeidslivet skal involveres i alle spørsmål som har noe med arbeidslivet å gjøre. Varigheten på loven er foreløpig begrenset til én måned. Hele saken kan leses på Stortingets sider.

Regjeringen og Stortinget har presentert ulike pakker for å redde næringslivet

Regjeringen har presentert flere såkalte «krisepakker» for å bidra til å opprettholde aktiviteten i Norge, og for å sikre at bedrifter og arbeidstakere vil ha et marked å gå tilbake til når situasjonen normaliseres. Disse pakkene inneholder også ekstraordinære tiltak knyttet til permitteringer, dagpenger og lignende ordninger. Les mer om disse ordningene og hvordan de påvirker deg som Dnmf medlem her.

Dnmf er opptatt av at tiltakene fra regjeringen og Stortinget skal bidra til å opprettholde aktiviteten i næringene, og sikre at våre medlemmer har trygge arbeidsplasser både i dag og i fremtiden. «Krisepakkene» som har blitt presentert så langt har inneholdt få tiltak rettet mot næringene våre medlemmer representerer. Vi jobber derfor aktivt for å sikre at fremtidige tiltak fra regjering og Storting også bidrar både til å opprettholde og skape ny aktivitet som sikrer arbeidshverdagen til våre medlemmer.

Den tredje tiltakspakken inneholdt flere tiltak rettet spesifikt mot maritim næring. 

 • 50 millioner til fylkeskommunene for å senke fergesatsene på riksefergene
 • Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag til en finansieringsmodell som sikrer utbygging og realisering av prosjekter innenfor flytende havvind. Dette senest i statsbudsjettet for 2021 som legges frem i oktober.
 • Stortinget ber regjeringen fremskyve en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring slik at denne kan presentere i Statsbudsjettet for 2021
 • Stortinget ber regjeringen om å vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri, og at dette presenteres senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020.
 • Stortinget ber regjeringen om å legge frem flere forslag til klimatiltak på norsk sokkel som kan utløse flere muligheter for norsk leverandørindustri. Dette også senest i revidert nasjonalbudsjett.
 • Stortinget ber regjeringen om å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 %. De ber regjeringen komme tilbake med dette i revidert nasjonalbudsjett.
 • Studenter som har mistet inntekt fra deltidsarbeid kan søke om utvidet støtte fra Lånekassen. Stortinget har blitt enige om at 30 % av den utvidede støtten skal gis som stipend.
 • Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 mill. kroner, og legge til et finansieringsprogram for nærskipsflåten senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020
 • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake med forslag til hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.»​


Øvrige oppdateringer fra Dnmfs politiske arbeid i denne perioden:

Under kan dere lese ulike oppdateringer fra vårt politiske arbeid knytet til koronakrisen.

-Frykter for de langsiktige konsekvensene

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson ble forrige uke intervjuet av Unio om den usikre situasjonen mange av våre medlemmer befinner seg i, og hvordan Dnmf jobber med å håndtere situasjonen. Les intervjuet her.  

Dnmf frykter permitteringer og oppsigelser i innenriksen

Dnmf har blitt gjort kjent med Statens vegvesen har innledet dialog med flere rederier knyttet til reduksjon i riksvegsambandene. Dette skjedde kun kort tid etter vi også ble gjort kjent med at Trøndelag Fylkeskommune og AtB ønsker å redusere sin kapasitet på fergesambandet i Trøndelag. Dnmf frykter konsekvensene dette kan ha både for samfunnssikkerheten og for jobb situasjonen til våre medlemmer. Dnmf mener også dette helt klart strider med de nasjonale føringene gitt knyttet til opprettholdelse av transportår​ene i landet. Det ble sendt brev til medlemmer av regjeringen og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité med disse bekymringene. ​