Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkskorona-dnmf-midlertidig-lov-om-innreiserestriksjoner-2020

Oppsummering fra Dnmf: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19

19.05.2020

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19, gjeldende frem til 1. januar 2021.

 

Oppsummering fra DNMF - Høringsfrist 20. mai.

Det norske maskinist forbund (Dnmf) leser positivt loven slik at samfunnskritisk personell på rigg, faste installasjoner og alle typer skip - under forutsetning de har ID bevis som beskrevet, kan reise både inn og ut av Norge.

Men det registreres også at den enkelte kommune kan ha særegne karantene bestemmelser, noe som kan skape store utfordringer for rettmessig adkomst og avgang fra sin arbeidsplass. Det vises til Industry and unions set out a 12-step solution for governments to free seafarers from COVID-19 lockdown, og ser frem til en samlet løsning også på dette området.

Dnmf vil også benytte anledningen til å igjen anmode Norge om å ratifisere ILO-konvensjon nr. 185

Formålet med loven er å regulere begrensninger i retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til innreise etter utlendingsloven, for å trygge folkehelsen ved utbrudd av den allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19. Loven gjelder ikke for utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven. Loven gjelder heller ikke for nordiske borgere som er bosatt i Norge.

§ 2 Unntak fra innreiserestriksjoner i andre tilfeller

Følgende utlendinger kan ikke nektes innreise i medhold av midlertidig lov om innreisetriksjoner mv. for utlendinger av hensyn til folkehelsen:

a)  utlending som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom for-eldre og barn eller delt bosted for barn

b)  utlending som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge

c)  utlending som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard,

d)  nordiske borger fra Færøyene, Grønland eller Åland, og deres familie-medlemmer, som er bosatt eller arbeider i Norge,

e)  samer under utøving av reindrift,

f)  utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag,

g)  journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon,

h)  utlending som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 og § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombi-nasjon med Schengen oppholdskort for ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer.

i)  militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet og tredje ledd, samt deres ektefelle, samboer eller barn tilmeldt og akseptert av Forsvarsdepartementet,


j)  utlending som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendings-forskriften

§ 1-10 og § 1-11,

k)  innehaver av gyldig luftfartssertifikat, jf. utlendingsforskriften § 2-9, på vei til eller fra aktiv tjeneste,

l)  sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer's Identification and Record Book» eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j,

m)  ektefelle, samboer eller barn av utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon,

n)  ansatte i internasjonale organisasjoner eller ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, som er på oppdrag eller på vei til eller fra oppdrag.

o)  utlending som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlingsdelegasjoner

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

§ 2-8.Identitetskort for sjømann

Sjømannsidentitetskort kan gjelde som reisedokument for sjømann som kommer til riket

  1. for å tiltre stilling på skip som ligger i havn eller som er i ferd med å ankomme en havn på Schengenterritoriet. Sjømannen må godtgjøre ansettelse på skipet og ha til hensikt å reise direkte til vedkommende havn,
  2. som mannskap på skip, og som etter fratreden skal returnere til hjemlandet eller reise ut av Schengenterritoriet. Det forutsettes at sjømannen kan sannsynliggjøre dette ved å forevise billett eller dokumentere tilstrekkelige midler,
  3. som mannskap på skip og som under landlov oppholder seg i den havnen der skipet ligger,
  4. for å arbeide som nødvendig vakt- og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag, eller
  5. fordi innreise er påkrevd av andre grunner.

Identitetskort for sjømann skal være utstedt av kompetent myndighet i den staten innehaveren er borger av, gi adgang til tilbakereise til denne staten og fylle vilkårene i § 2-4 annet og tredje ledd.

Identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med IMO-konvensjon 9. april 1965 om lettelser i internasjonal sjøtransport kan videre gjelde som pass for sjømann som kommer til riket og som går inn under første ledd. Identitetskortet skal fylle vilkårene i annet ledd. Vilkåret om at teksten må være på et av de angitte språkene gjelder likevel ikke, men passkontrollen kan kreve en skriftlig oversettelse av dokumentet til norsk eller til et av de andre språk som er angitt.

Identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108 eller ILO- konvensjon nr. 185 om slike dokumenter kan også gjelde som pass for sjømann som kommer til riket og går inn under første ledd. Identitetskortet skal fylle vilkårene i tredje ledd. Opplysning om statsborgerforhold er likevel ikke nødvendig dersom innehaveren ikke er borger av den staten som har utstedt identitetskortet. Selv om det ikke fremgår av identitetskortet, er utstederstaten pliktig til å ta innehaveren tilbake i minst ett år etter utløpet av den angitte gyldighetsdatoen.

§ 1-10.Flyttbare innretninger

Utlendinger som akter å ta arbeid på flyttbar innretning som nyttes på den norske del av kontinentalsokkelen, er unntatt fra kravet i loven om oppholdstillatelse når det gjelder arbeidet og oppholdet på innretningen.

For flyttbar innretning som er knyttet til fast innretning, og flyttbar innretning som er gått over i permanent produksjonsfase, gjelder bestemmelsene om fast innretning, jf. § 1-11.

Før utlendingens innreise i riket skal arbeidsgiver gi melding om arbeidsforholdet på fastsatt skjema til det politidistriktet som har det politimessige ansvaret for vedkommende område av kontinentalsokkelen. Utlendingsdirektoratet gir i samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten, nærmere retningslinjer om når slik melding også kan gis via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Før arbeidet tiltres og senest innen en uke etter innreisen, må utlendingen melde seg for registrering ved politidistriktet.

Utlendinger som nevnt i første ledd, kan etter søknad gis oppholdstillatelse for opphold på norsk landterritorium for inntil seks måneder av gangen, men ikke ut over varigheten av arbeidsforholdet. Tillatelsen gir ikke rett til å ta annet arbeid og danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

§ 1-11.Faste innretninger

Utlendinger som akter å ta arbeid på norsk eller utenlandsk fast innretning som nyttes på den norske delen av kontinentalsokkelen eller på fast innretning som er tilknyttet den norske delen av kontinentalsokkelen, må ha oppholdstillatelse, jf. lovens § 55 første ledd.

Oppholdstillatelse kan gis til faglærte arbeidstakere som fyller vilkårene for tillatelse etter § 6- 1 første ledd, og til utsendte faglærte arbeidstakere som fyller vilkårene for tillatelse etter § 6-

13. Øvrige bestemmelser som gjelder for oppholdstillatelse etter § 6-1 og § 6-13 gjelder tilsvarende med mindre noe annet følger av denne paragrafen.

Oppholdstillatelsen gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, eller det eller de oppdragene som følger av oppdragskontrakten. Oppholdstillatelse kan gis etter denne paragrafen selv om deler av arbeidet eller oppdraget skal utføres på norsk fastland. Det er ikke et vilkår at søkeren omfattes av en kvote fastsatt av departementet, eller at det kan skaffes innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området til arbeidet eller oppdraget. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, men kan fornyes, jf. lovens § 60 og § 61.

Søknaden innleveres til det politidistriktet som har det politimessige ansvaret for vedkommende område av kontinentalsokkelen eller via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Melding etter § 1-1 tolvte ledd for en utlending som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse etter § 1-1 første ledd bokstav b, skal gis til det politidistrikt som har det politimessige ansvaret for det aktuelle området av kontinentalsokkelen.

Bestemmelsene om gruppetillatelse i § 6-7 og § 6-15 gjelder tilsvarende.

Tillatelser i medhold av denne bestemmelsen kan nektes, eller det kan settes begrensninger eller vilkår, i medhold av § 6-35.

3.2.4 Regler om innreisekarantene i covid-19-forskriften

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19- forskriften) er det fastsatt regler om karantene etter ankomst fra ut-landet. Det følger av

forskriftens § 5 at personer som ankommer Norge fra ut-landet skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge (inn-reisekarantene). Det er fastsatt enkelte unntak fra karanteneplikten i § 6. Regelverket er nærmere omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-3/2020


--

Mer informasjon, kontakt:

Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563