Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksforlik-fjord1-lønn-2020

Forlik i sak mellom Dnmf og Fjord1 ASA/NHO Sjøfart

08.05.2020

​Det er inngått forlik i saken mellom Dnmf og Fjord1 ASA / NHO Sjøfart.

I går ble saken for Arbeidsretten forlikt. Prinsippet bak forliket er at lønnsmassen er i behold.

Fjord1 ASA og maskinsjefene

Fjord1 ASA er Norges største ferjeselskap med hovedtyngde på Vestlandet, og hovedkontor i Florø. De er tilsluttet NHO Sjøfart, og er bundet av hovedavtalen med NHO og overenskomst nr. 260, inngått mellom Dnmf og NHO. Fjord1 ASA har 74 fartøy. 63 av disse fartøyene hadde tidligere ordningen med administrerende maskinsjef, og det er disse som er omfattet av forlikstilbudet. Det er 179 maskinsjefer fordelt på disse fartøyene. ​

Sentral avtale setter rammer

Overenskomsten § 5 fastsetter regler om at én av maskinsjefene på hvert fartøy skal ha et eget ansvar når det gjelder visse administrative oppgaver knyttet til maskinistavdelingen, både overfor rederiet og overfor verksted ved verkstedopphold.

Her er det regler om minstegodtgjørelse, om oppgavenes art og om hvordan den som er utpekt kan miste ansvar og godtgjørelse. Mellom det enkelte rederi og de ansatte ved tillitsvalgte er det så inngått lokale avtaler der størrelsen på tillegget fastsettes.

Omleggingen i Fjord1 ASA

Fjord1 ASA har gjennomført en omlegging av dette systemet. I stedet for at én maskinsjef skal ha ansvar for hver ferge, medfører omleggingen at alle arbeidet er mer jevnt fordelt mellom maskinistene, og administrasjonen på land har også overtatt enkelte oppgaver. Det har lenge vært benyttet dataverktøy på fergene for registrering av inndata, og Fjord1 ASA har hevdet at ordningene med én administrerende er uhensiktsmessig.

Manglende drøftinger

Beslutningsprosessen frem mot opphevingen av ordningen har ikke tilfredsstilt hovedavtalens krav til medbestemmelse. Problemstillingen ble ikke drøftet med de tillitsvalgte på tidligst mulige tidspunkt, om det i det hele tatt har vært drøftinger. Dette var et eget punkt i saksforberedelsen for Arbeidsretten. I stedet ble saken utredet av et særskilt oppnevnt utvalg, der driftssjefen i Fjord1 ASA var med, men ingen av våre tillitsvalgte. Det ble ikke skrevet protokoller som oppfyller god skikk ved drøftinger. Forliket endrer ikke på vårt syn på medbestemmelsen, slike særskilt oppnevnte utvalg kan bare ses på som drøftinger dersom sammensetning og arbeidsmetode tilfredsstiller kravene til drøfting i hovedavtalen.

Lønnsmassen i behold

Uansett drøfting kunne ikke Fjord1 ASA bestemme at den lønnsmassen som var lokalt forhandlet for administrasjonsoppgaven skulle falle bort. Dnmf sto hele tiden fast på at lønnsmassen måtte være i behold. Selv om Fjord1 ASA hevdet at denne funksjonen var bortfalt, må lønnsmassen bestå. De sentrale partene har hver sine standpunkter på dette, også etter forliket. Dessuten mener vi at det gjøres like mye administrativt arbeid som før av maskinsjefene, selv om fordelingen er jevnere.

Påslag i grunnlønnen

Forliket som ble inngått lokalt gir alle maskinsjefene på skiftfartøyer i Fjord1 ASA påslag i grunnlønnen på kr 432 i måneden regnet tilbake til 1.1.2019, som er da Fjord1 ASA sluttet å betale ut administrasjonstillegget. Utbetaling skal skje i juni. Forliket gjelder også de som har sluttet i Fjord1 ASA frem til 30.4.2020.

 

Knut Walle-Hansen

Advokat 
Det norske maskinistforbund
mobil: +47 94 83 71 72
e-post: kwh@dnmf.no