Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksforbundsstyre-møte-juni-2020-forum

Næringsområdene og forum: Retningslinjer og veiledere

04.06.2020

​​​

På forbundsstyremøtet, som foregikk på Teams, denne uka, har forbundsstyret vedtatt rettningslinjer og veiledere for ungdomsform, kvinneforum og næringsområdene. 


DNMF UNGDOMSFORUM 03.06.20

Hvert Næringsområde skal velge Ungdomskontakt som skal delta i Dnmf Ungdomsforum
- Vedkommende må være medlem av Dnmf
- Ungdom er internasjonalt definert som alder mellom 18 og 35 år
- Forumet administreres, organiseres og ledes fra Dnmf sentralt
Ungdomsforum skal:
✓ Være en diskusjon plattform
✓ Utforme forslag til forbundets politikk vedrørende spørsmål med særlig fokus på ungdom
✓ Ha en aksjonsplan
✓ Monitorere den politikk som settes i Nasjonale og internasjonale ungdoms fora i UNIO, FN, ITF, NTF, ILO og ETF
✓ Forberede og legge frem saker til Forbundsstyret
✓ Forberede og legge frem saker til Landsmøte
✓ Opprette kontakt med student samfunn
✓ Fokus på kompetanse og karriere utvikling
✓ Fremme yrkes standen og rekruttere
✓ Delta på forbunds opprettede sosiale medier med linker til bla. ITF Youth website, Facebook, Twitter and Instagram
✓ Det benyttes normalt Teams møter og e-post

--


DNMF KVINNEFORUM 03.06.20

Hvert Nærings område skal utpeke Kvinnekontakt som skal delta i Dnmf Kvinneforum
- Vedkommende må være medlem av Dnmf
- Forumet administreres, organiseres og ledes fra Dnmf sentralt
Kvinneforum skal:
✓ Være en diskusjon plattform
✓ Utforme forslag til forbundets politikk vedrørende spørsmål med særlig fokus på like rettigheter og muligheter til utdanning og i arbeidslivet for begge kjønn
✓ Holde seg orientert om tema
✓ Forberede og legge frem saker til Forbundsstyret
✓ Forberede og legge frem saker til Landsmøte
✓ Fremme yrkes standen og rekruttere medlemmer
✓ Være aktiv på Sosiale medier, og med linker til bla.forbundets sosiale medieplattformer som FB, Twitter og instagram mm, Unio, ITF Women, ETF Women's Committee, NTF Women, IMO Women, ILO Women,s sosiale medier.
✓ Det benyttes normalt Teams møter og e-post

--


Næringsområder – DNMF 03.06 2020

Innledning
På landsmøtet 2019 ble det besluttet å organisere forbundet i Næringsområder, og ikke som tidligere i Regioner. Bakgrunnen for vedtaket og hvordan dette er tenkt å fungere er nøye be-skrevet i LM papirene «Forslag fra region Vest: «Organisere Dnmf gjennom næringsområ-der», og i påfølgende debatt samt vedtak fra FS som igjen baserte seg på styreseminaret 12-13. november 2019 - Presentasjonene finner du her.
Dette innebærer først og fremst en endring i valgkretsen som beslutter representasjon til for-bundets to øverste organer, 
Landsmøtet og forbundsstyret.
Næringsområdene har samme oppdrag og mandat som regionene hadde tidligere gjennom Dnmf Vedtekter, § 4.3 og skal være en arena for å fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser jf. § 4.3.8 i samsvar med forbundets formål og virkeområde, jfr. § 1. - og har et særlig ansvar for å rekruttere medlemmer jf. § 4.3.9
I tillegg har forbundsstyret besluttet at Næringsområdene kan utføre andre oppdrag etter særskilt forespørsel fra administrasjonen i forbindelse med høringer, streik, kvinne og ungdoms kontakt.
Næringsområdene arbeider opp mot forbundets styrende organer som er LM og FS samt forbundets gjennomførende enhet, administrasjonen.

Næringsområdes oppgaver
Landsmøtet (LM)
Behandling av saker og forslag til Landsmøtet
Det fremgår av vedtektene § 4.1.8 at Landsmøtet behandler:
- regnskaper og revisjonsrapporter for perioden, årsberetninger for perioden, saker fremmet av Næringsområdene, saker fremmet av forbundsstyret, saker fremmet av enkeltmedlemmer, saker fremmet under Landsmøtet i tråd med landsmøtets dagsorden, handlingsprogrammet for neste periode, eventuelt den økonomiske rammen for drift av lokale maskinistforeninger, budsjettet for første år av landsmøteperioden og valg. Saker fra lokale maskinistforeninger og enkeltmedlemmer skal først behandles i Næringsområdene.
Valg av delegater til Landsmøtet. Det fremgår av vedtektene § 4.1.5 og 4.1.6 at Næringsområdene velger delegater og sender en delegat pr 100 påbegynte yrkesaktive medlem.
Valg på delegater foregår på samme måte og til samme tid i alle Næringsområdene og forbundets sentrale elektroniske system anvendes.
Dette er saker som skal jobbes med i hele perioden og vedtatte tidsfrister må overholdes. Link til tidslinjen for LM 2022


Forbundsstyret (FS)
Valg av FS representanter med vara fra næringsområdene foretas på Landsmøtet etter følgende fordeling.

Fremme saker for FS
Saker fra næringsområdene sendes administrasjonen senest 2 uker før FS møte
Alle FS papirer publiseres 1 uke før FS. Det bør gjennomføres et forberedende møte i næringsstyrene for gjennomgang og forberedelse av FS papirene/sakene.
Næringsområdets leder møter i FS, dersom denne ikke kan møte, møter vara, jf.§ 4.3.7 i vedtektene. De som møter i FS representerer og må forankre standpunktene i Næringsområdet.

Næringsområdene (NO)
Næringsområde skal være en arena for å fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser i samsvar med forbundets formål og virkeområde, jf. vedtektene § 1.
Det ble av Landsmøtet tydelig forutsatt ved overgangen til næringsområder at det ikke skulle etableres et nytt mellom ledd.
Næringsområdene er et organisatorisk organ som ivaretar medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser gjennom å fremme saker for FS og LM.

Valg av Næringsområdets styremedlemmer og vara
Næringsområdes leder og vara velges på landsmøtet
Øvrig styre må velges i Næringsområdet
Forslag og valg av styremedlemmer foregår på samme måte og til samme tid i alle Næringsområdene og forbundets sentrale elektroniske system anvendes.
Alle yrkesaktive medlemmer kan foreslå kandidater i sitt eget næringsområde
Alle foreslåtte kandidater må skriftlig samtykke til sitt kandidatur
Alle stemmeberettigede får tidsbegrenset tilgang til å fremme kandidater via en personlig kode sendt i epost fra administrasjonen
Alle næringsområdet får oversikt over de foreslåtte kandidatene med navn, stilling og verv, samt link til elektronisk valg, hvor alle yrkesaktive medlemmer i eget næringsområde kan stemme blant de som står på listen.
De med flest antall stemmer blir styremedlemmer med påfølgende vara.


Rekruttering
Ved siden av å foreslå og behandle saker til Landsmøtet, FS og være valgkrets, har næringsområdene et særlig ansvar å rekruttere medlemmer jf. § 4.3.9 i vedtektene.
Forslag til slike tiltak kan for eksempel være:
• Kartlegge organisasjonstilslutning og nye medlemsgrupper
• Foreslå ressurser, materiell og gjennomføringsstrategi

Streik
Etter oppdrag fra Dnmf sentralt; Bidra til å organisere frakt, infrastruktur, kommunikasjon og annet praktisk bistand som kreves.
Høringer
Etter oppdrag fra Dnmf sentralt evt. komme med innspill til høringer.

Ungdomskontakt
Det skal opprettes et Ungdomsforum i Dnmf med representant fra hvert Næringsområde.
Forumet administreres, organiseres og ledes som øvrige forum.

Kvinnekontakt
Det skal opprettes et Kvinneforum i Dnmf med en representant fra hvert Næringsområde.
Forumet administreres, organiseres og ledes som øvrige forum.

Økonomi
Forbundsstyret fastsetter den økonomiske rammen og eventuelle retningslinjer for driften av Næringsområdet, jf. § 4.3.10 i vedtektene.
Det var en forutsetning for LM vedtak at driften ikke skulle bli dyrere av Næringsområdene enn av Regionene.

Møter
Det benyttes Teams møter og e-post
Det opprettes egen e-rom for det enkelte Næringsområde
Arbeidsform utover det som er beskrevet over er opp til Næringsområde og utforme