Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksfag-korona-dnmf-2020

Faglige spørsmål

30.03.2020

​​

​​


 

Dnmf i møte med Nærings- og Fiskeridepartementet

Det norske maskinistforbund (Dnmf) hadde mandag 23. mars et tlf.-møte med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om hvilke særlige utfordringer og konsekvenser vi opplever i forbindelse med Corona 19 pandemien og de av myndighetene vedtatte tiltak.

For Dnmf er det fokus på jobbsikkerhet og unngå permitteringer og oppsigelser, sikkerheten til våre medlemmer og å ta vårt samfunnsansvar som pålagt oss.

​Sikkerheten til medlemmene i fokus.

Som kjent har Dnmf i forrige uke sendt brev til Sjøfartsdirektoratet og Departementet og gitt utrykk for at Sjøfartsdirektoratet har gått for langt i sine unntak fra det regelverk som skal sikre og verne arbeidstaker på skip, samt indre og ytre miljø. I den foreliggende situasjon er det helt avgjørende at kravene til sikkerhet ikke reduseres.

 

Utfordringer og konsekvenser ved mannskapsskifte nasjonalt og internasjonalt ble tatt opp, samt partene i arbeidslivets evne til å finne løsninger og at dersom vi opplever at arbeidsgiver misbruker slike løsninger undergraver dette vår evne til å finne gode løsninger.

 

Situasjonen i ferge og lokalfarten ble tatt opp særskilt med krav om at rutetilbudet opprettholdes.

 

Møte mellom Sjøfartsdirektoratet og Sjømannsorganisasjonene                                    

Den 25. mars ble det avholdt dialogmøte mellom Sjøfartsdirektoratet og Sjømannsorganisasjonene hvor problemstillinger angående mannskapsskifte og manglende nasjonale og internasjonale retnings linjer for å kunne bruke havner ble redegjort for. Både Regjeringen, EU - EMSA og IMO jobber for å få til dette og de vil bli purret på med sikte på en rask løsning.

Flere av sjøfartsdirektoratets info skriv den siste tiden vedrørende bortfall av krav og regelverk for skip og mannskap i forbindelsen med Korona pandemien ble også diskutert, likeså å få sikre at studentene ikke skal stoppes i sin karriere utvikling.

Det ble enighet om en videre hyppig og løsningsorientert dialog i alle de saker som denne unntakstilstanden medfører.

Sjøfart har god info på sin hjemmeside.

 

Veileder til forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip 
coronavirus-info---radiomedico_norsk (1).pdf


 

 

Mannskapsbytte   

Dnmf, Rederiorganisasjonene og myndigheter arbeider kontinuerlig med å finne praktiske løsninger på mannskapsbytte under de unntakstilstander som nå råder over store deler av verden; COVID-19 Global Port Restrictions Map

 

Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner

Mannskap uansett nasjonalitet er underlagt internasjonale verneregler og har krav på rutiner og retningslinjer som i størst mulig grad hindrer dem i å bli smittet i likhet med andre arbeidstakere i samfunnskritisk arbeid.

Skipssikkerhetsloven, SkipsarbeiderlovenISM/ ISPS og ikke minst Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip er Norsk implementering av internasjonalt regelverk fra IMO/ILO og laget for å ivareta også slike situasjoner og kan ikke uten videre tilsidesettes.

De til ethvert gjeldende reiseråd eller straks tiltak som gis av myndighetene i det landet du er bosatt i, skal som hovedregel følges av den enkelte og arbeidsgiver, inntil evt. annet er godkjent mellom respektive myndigheter.

Mannskap som har tjenestegjort på skip som har basekontakt utenfor Norge må følge regjeringens ordre om å ha hjemme karantene i 14 dager etter hjemkomst. Ferie fritidsregnskapet løper som normalt.

Mannskap som har vært om bord i mer enn 14 dager, som ikke har vært i kontakt med andre, mønstrer av i Norge, ikke har symptomer og som ikke har hatt landlov i perioden, kan anses smittefrie og trenger ingen ytterligere karantene.

Om mannskapsbytte ikke lar seg gjøre etter oppsatt Schedule fordi avløser har karantene eller avløser sted nektes inn eller utreise, kan det i samarbeid med Dnmf sentralt avtales mellom rederiet og tillitsvalgte i tidsbegrenset protokoll vedrørende overenskomstens bestemmelser for avvik av turnus/ekstra tjeneste.

For mannskap som kommer tilreisende utenfor Norge mener Dnmf at det ikke er forsvarlig å la disse gå rett om bord. Ordninger hvor en kan tilpasses sykdommen med den foreliggende inkubasjonstid slik at vi kan være sikre på at ingen går om bord med smitte, må lages i det enkelte rederi.

 

Regarding change of crew on Norwegian vessels during Novel coronavirus  outbreak

Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner   

Dokumentasjon ved mannskapsbytte                                                                                    I tillegg til nødvendig dokumentasjon på sjøfolkenes og fiskernes kvalifikasjoner, sertifikater, opplæring, helseattest mv., er det tilstrekkelig at følgende dokumentasjon foreligger ved reise i forbindelse med mannskapsbytte:

  • Arbeidsavtale. (På fartøyet skal kopi av arbeidsavtale være tilgjengelig, og av tariffavtale som utgjør en del av arbeidsavtalen. Det samme gjelder kopi av kontrakt for andre som har sitt arbeid om bord.)

  • De som har sitt arbeid om bord skal være utstyrt med et identifikasjonsbevis. For norske statsborgere kan dette være sjøfartsbok eller pass.

  • Hvis ikke sjøfartsbok foreligger, vil det i tillegg til pass være tilstrekkelig med kopi av arbeidsavtale for å dokumentere arbeid på norsk fartøy.
  • Bekreftelse (Brev) på arbeid innen samfunnskritisk funksjon fra rederi bør has med

 

Se også: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/krav-til-dokumentasjon-ved-mannskapsbytte/

 

Hviletid og bemanning

For norske fartøy som er omfattet av departementenes liste over virksomheter med Kritisk samfunnsfunksjon kan rederiet ved behov vurdere sikkerhetsbemanning etter ny driftssituasjon uten at direktoratet gir sin tilslutning i form av en ny bemanningsoppgave.

Rederiets beslutninger skal baseres på en risikovurdering av situasjonen og endrede driftsforutsetninger. Risikovurderingen skal gjøres i samråd med skipets mannskap. Lovens normale regler skal følges så langt det er praktisk mulig.

Videre viser vi til at skipsfører kan sette arbeids- og hviletidsbestemmelsene til side som følge av karantene- og helsesituasjonen i samfunnet nå, jf. skipssikkerhetsloven § 24 andre ledd, jf. forskrift 26. Juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv., § 6.

Rederiets alminnelige plikter etter skipssikkerhetsloven gjelder uforandret.

Les hele dokumentet fra Sjøfartdirektoratet her

 

Mannskap som kommer hjem fra utlandet                  Nordmenn som kommer fra utlandet skal i karantene hjemme i 14 dager. Karantenebestemmelsene forbyr å reise på offentlig transport. Innenriksflyvninger går som «normalt». Dersom man ikke lander på sin endelige destinasjon i Norge, vil det aksepteres videre flygning til endelig destinasjon for karantene der. Man skal ikke være nærmere personer utenfor husstanden enn 2 meter i mer enn 15 minutter. For å overholde dette må taxiturer skje i maxi-taxi. Offshore helikoptertrafikk går som normalt og alt av frakt tillates avviklet som normalt.​

 

Oppholdsperioder Rigg                                                 Selskapene kan inntil videre selv utvide oppholdsperioden opp til 28 døgn, les vilkårene på DSO sin hjemmeside

For å redusere smitterisiko og dekke opp for personell som er i karantene, har flere selskaper utvidet oppholdsperioden offshore fra 14 til 21 dager.

En slik utviding er det rom for i HMS-regelverket (rammeforskriften 42).

Tilsynsmyndigheten ser også utfordringer framover. Dette er forhold som på litt sikt kan medføre at produksjon og aktiviteter må begrenses eller avsluttes:

  • Problemer med å få ut personell (fortrinnsvis fra utlandet) til å gjennomføre sikkerhetskritisk vedlikehold/arbeid
  • Problem med å få skiftet ut personell – at slitasje på folk kan medføre ytterligere reduksjon i drift. Ingen selskaper melder om at dette er nært forestående
  • Problem med skipstransport av olje og produkter fra landanlegg og innretninger kan indirekte medføre nedstenging av produksjon.
  • Fare for at bemanningen om bord ikke er i stand til å håndtere en krevende situasjon innenfor produksjon/boreoperasjon dersom mange skulle bli syke eller settes i karantene.

Det er fortsatt ikke kommet melding om at faste innretninger på sokkelen eller landanlegg har begrenset eller stengt ned produksjonen som følge av koronasituasjonen.

«Innenfor boring og på flyttbare innretninger fortsetter det meste av hovedaktiviteter som boring, brønnvedlikehold komplettering mv. Noe brønnplugging stanses og utsettes, noen boreoperasjoner avsluttes/påbegynnes ikke,» melder Ptil

Tre flyttbare innretninger er fortsatt ute av drift som følge av korona-situasjonen.

Selskapene følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger for å redusere bemanningen, håndtere smitterisiko, beskytte den enkeltes helse og redusere sannsynlighet for nedstenging av produksjon.

På faste innretninger er bemanningen så langt redusert med 20-30 prosent, noe mindre på flyttbare innretninger.

Vurderinger av ytterligere reduksjon i aktiviteter pågår kontinuerlig, det vurderes blant annet utsettelse av revisjonsstanser for oppgraderinger og vedlikehold. To landanlegg har allerede besluttet å utsette sommerens revisjonsstanser. Sikkerhetsmessige konsekvenser av slike reduksjoner blir et stadig mer relevant tema.

 

Personlige sertifikater

Gyldigheten på Norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. september 2020, gis en generell forlengelse med inntil 6 måneder, slik at nødvendige kurs helseattest etc. kan tas innenfor de sikkerhets rammer som nå er gitt. Det er ikke nødvendig med søknad fra den enkelte sjømann om dette. English version

 

ISM-revisjoner                                                              Gjennomføringen av lovpålagte ISM-revisjoner jf. § 4 (herunder førstegangsrevisjon, mellomliggende revisjon, årlig revisjon og fornyelsesrevisjon) og ISM 12.1 Internrevisjon for fartøy og rederi for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy som har krav om ISM-sertifikat. Sjøfartsdirektoratet har den 16.mars vedtatt at for rederi og fartøy der tidsvindu for periodisk revisjon eller fornyelsesrevisjon av ISM-sertifikater som utløper før 12. juni 2020, gis en forlengelse på 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet. Ref. Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger COVID-19 - Extension of certificates and vessel instructions  https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/gjennomforing-av-ism-revisjoner--utsatt-frist/

Åpner for fjernrevisjon i samsvar med ISM-koden

Studenter, lærlinger og kadetter

Det er bekreftet at lærlinger som mister læreplassen vil få en inntektssikring som er på nivå med det de hadde som lærlinger. Denne ordningen iverksettes så snart NAV har fått på plass en teknisk løsning for dette. Les mer her.

Overnevnte ordning vil ikke gjelde for kadetter. Kadetter forholder seg til ordinære permitteringsregler. Øvrig settes kadetter i samme kategori som andre nyutdannede som ikke har opptjent dagpengerettigheter.

I tråd med Stortingets vedtak kunngjorde Kunnskapsdepartmentet 6. april endringer i studiestøtten som følge av koronautbruddet. Disse reglene er midlertidige og gjelder i første omgang for vårsemesteret 2020. Den nye forskriften gir blant annet studenter mulighet til å søke om et utvidet studielån for vårsemester 2020​. Les hvilke regler dette gjelder på Kunnskapsdepartementets sider. 

Dersom ikke regjeringen kommer med ny informasjon om å åpne skolene igjen så blir det tatt en beslutning sammen med de maritime fagskolene den 14. april der det blir bestemt om hjemmeeksamen eller ikke.

Uansett vil alle studentene få en tidsbegrenset ordning med Sjøfartsdirektoratet som gjør at de kan få seile opp fartstid basert på standpunkt karakterer før endelig fullverdig vitnemål er ustedt. Evt. Manglende bestått praktisk vil legges til rette for å tas senere.

Les hele ordningen her Søknader fra fagskolene om fravik fra ordinære eksamener som.pdf

​ 

Sjøfartsdirektoratet vil etter søknad innvilge dispensasjon fra kravet om opplæringsstillinger.                                                                                                              

Jf. forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk § 5, der kravet ikke lar seg oppfylle på grunn av forhold relatert til koronaviruset (Covid-19). Slik søknad om dispensasjon for kravet om opplæringsstillinger skal som vanlig inngå i Søknad om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk. https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/dispensasjon-for-kravet-om-opplaringsstillinger/

Tilsyn av nybygg, ombygginger og innflagginger under Koronapandemien

Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) jobber for å opprettholde oppfølgingen av nybygg, ombygginger og innflagginger. Les her

 

Rengjøring ombord

Alle som har sitt arbeid om bord har krav på ordnede innrednings forhold med nødvendig rengjøring. Allerede når skipet skal bemannes skal disse hensyn tas. Det er først og fremst rederiet som har ansvaret, men også Kaptein og alle andre som har sitt arbeid om bord har plikt til å delta. Les mer her.


 


 

EU Maritime Affairs and Fisheries GD MARE om koronavirusutbruddet på fiskerisektoren : DG MARE Coronavirus fact sheet  DG MARE Coronavirus information 

Faglige spørsmål, ta kontakt med:

Odd Rune BW 2 komp.jpg
 
Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563